Delimitacions del Quart d'Ordino:“Camí dels Pasturers “,

Home > Acords Quart d'Ordino > Delimitacions del Quart d'Ordino:“Camí dels Pasturers “,

Acord

Vist que el Quart d’Ordino és propietari del terreny -sotmès al règim jurídic dels béns de domini públic de l’Administració- conegut com “Camí dels Pasturers “, situat a la partida Segudet (parròquia d’Ordino), amb referència cadastral 3U24875, i que aquest camí tindria un sobreamples que estat inscrits a propietats privades, anomenades Feixes del Pasturerot amb referencia cadastral 3U05320, Hort del Polit amb referencia cadastral 3U24827 i Hort Vell amb referencia cadastral 3U05313.

Descarregat pdf